Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
โรงพยาบาลในศรีราชา โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
โรงพยาบาลอ่าวอุดม โรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย
ตั้งอยู่ที่ 290 ถนนเจิมจอมพล อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรฯ: 038- 322157 - 9 ,038-312890 - 2
โทรสาร: 038-
เว็บไซด์ : http://www.somdej.or.th/
อีเมล์ :
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
ทำหน้าที่
1. ให้บริการด้านการแพทย์แบบองค์รวมอย่างครบวงจร ( สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพ )
2. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและแพทยสภาในการเสริมทักษะด้านการแพทย์ การพยาบาล ด้านอื่น ๆ แก่นักศึกษาทั้งก่อนและหลังปริญญา
3. จัดหาโลหิต ดวงตา อวัยวะ และบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยพิบัติในเขตจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
4. ให้ความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นในด้านสุขภาพ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. พัฒนาคุณภาพการให้การรักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย ประทับใจแก่ผู้รับบริการ
2. ส่งเสริมงานด้านวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาการเรียนการสอนของนิสิตแพทย์พยาบาล การส่งเสริมงานด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัย
3. จัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย
4. พัฒนางานด้านส่งเสริมสุขภาพ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
6. พัฒนากระบวนการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์การ อันจะนำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน
Untitled Document
7. พัฒนากระบวนการหารายได้ เพื่อให้มีรายได้บำรุงกิจการและพัฒนาโรงพยาบาลโดยไม่ขัดกับหลักกาชาด
8. ส่งเสริมสวัสดิการเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เป็นแรงจูงใจและเพิ่มขวัญกำลังใจ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน อันจะเป็นการป้องกันปัญหาสมองไหล
9. ส่งเสริมการประสานสัมพันธ์กับองค์กรต่าง ๆ
วัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
1. เสริมงานของรัฐด้านสุขภาพ
2. เป็นที่พึ่งทางเลือกแก่ประชาชนด้านสุขภาพ
3. สืบสานเจตนารมณ์ขององค์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยิกาเจ้า
4. สืบสานปณิธานของสภากาชาดไทย

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาและเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
2. สาธารณสุขอำเภอศรีราชา
3. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
4. โรงพยาบาลชลบุรี
5. โรงพยาบาลอ่าวอุดม
6. โรงพยาบาลบางละมุง
7. กองประสานการแพทย์
8. สำนักงานประกันสังคม จังหวัดชลบุรี
9. สำนักงานประกันสังคม จังหวัดฉะเชิงเทรา
10. สำนักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง
11. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
12. คลังจังหวัดชลบุรี
13. เทศบาลเมืองศรีราชา
14. สถานีตำรวจขนส่งอำเภอศรีราชา
15. สำนักงานขนส่งอำเภอศรีราชา
16. มหาวิทยาลัยบูรพา
17. บริษัทประกันภัยต่างๆ
18. บริษัทประกันชีวิตต่างๆ
19. ฯลฯ
Untitled Document

ท่านอยู่หน้า 1
Untitled Document
Untitled Document

สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์ View My Stats
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537