Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 ประวัติอำเภอ ศรีราชา เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ผู้ก่อตั้ง ศรีราชา
 
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
ประวัติเมืองศรีราชา
อำเภอศรีราชาเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบางละมุง ตัวเมืองบางละมุงเดิมตั้งอยู่ที่บ้านบางละมุงในเขตอำเภอบางละมุงในปัจจุบัน
เมื่อประมาณ 100 ปีเศษมานี้ เมืองบางละมุงได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่บ้านบางพระ
แต่ยังคงใช้ชื่อเดิมว่า "เมืองบางละมุง" ในขณะที่ตั้งเมืองบางละมุงในขณะนั้น
ระบบบริหารราชการแผ่นดินยังไม่มีอำเภอ ต่อมาทางราชการได้เปลี่ยนแปลง
รูปแบบการปกครองเป็นมณฑล จึงได้ย้ายเมืองบางพระไปตั้งอยู่ที่บางปลาสร้อย
อำเภอเมืองชลบุรีในปัจจุบัน จึงได้ย้ายเมืองบางพระไปตั้งอยู่ที่บางปลาสร้อย
อำเภอเมืองชลบุรีในปัจจุบัน และรวมเมืองพนัสนิคมเข้าด้วยกัน เรียกว่า
"เมืองชลบุรี"ส่วนเมืองบางพระนั้นได้ตั้งเป็นอำเภอ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2437
(ร.ศ. 113) เรียกว่า อำเภอบางพระ

    ต่อมาในปี พ.ศ. 2446 (ร.ศ. 122) จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีได้
กราบทูลต่อกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ซึ่งเป็นสมุหเทศาภิบาล สำเร็จราชการ
มณฑลปราจีนบุรี ขอให้ย้ายอำเภอบางพระมาตั้งที่ศรีราชา แต่ยังคงใช้ชื่อ
อำเภอบางพระเหมือนเดิม ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 (ร.ศ. 136) จึงได้เปลี่ยนชื่อ
อำเภอบางพระมาเป็นอำเภอศรีราชาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยมีหลวงบุรีรัตถคามบดี
ีเป็นนายอำเภอศรีราชาคนแรก

ปูชนียบุคคล
จอมพลมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
ชื่อเดิม “เจิม แสงชูโต” เกิดเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2394 เป็นบุตรคนที่ 4 ของ

พระยาสุรศักดิ์ “แสง ชูโต” กับคุณหญิงเดิม บุญนาค เข้ารับราชการตั้งแต่อายุ 19 ปี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ตำแหน่งมหาดเล็กรักษาพระองค์ หมายเลข 1 ขณะรับราชการได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นแม่ทัพยกกำลัง
ไปปราบพวกโจรฮ่อ จนสงบราบคาบ
   เมื่อ พ.ศ. 2445 พวกเงี้ยวก่อการจลาจลเป็นขบถในมณฑลพายัพ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กลับเข้ารับราชการ
เป็นแม่ทัพใหญ่ยกทัพไปปราบพวกเงี้ยวที่เป็นขบถ จนสงบราบคาบ
จึงถวายบังคมทูลลาออกจาก ราชการกลับมาทำโรงเลื่อยที่ศรีราชาอีกครั้ง นอกจากนี้ ท่านเจ้าคุณสุรศักดิ์มนตรียังเคยดำรง
ตำแหน่งองคมนตรีในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นเสนาบดีกระทรวงพาณิชยการเป็นผู้ก่อตั้งโรงทหารหน้า หรือกระทรวงกลาโหม
ในปัจจุบันเป็นผู้ริเริ่มนำไฟฟ้าเข้ามาใช้เป็นคนแรกในประเทศไทย โดยทดลองใช้ที่กระทรวงกลาโหมได้รับพระราชทานยศ
จอมพลทหารบก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2468 ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2474
Untitled Document
ผู้ก่อตั้ง ศรีราชา เกียรติคุณต่อศรีราชา
1. ผู้ก่อตั้งอำเภอศรีราชา
การมาทำโรงเลื่อยไม้ที่ศรีราชาของ
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ทำให้เกิดชุมชนขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งต่อมาเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี จึงได้กราบทูลต่อกรมขุนมรุพงษ์ศิริพัฒน์
(สมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลปราจีน) ขอให้ย้ายที่ทำการอำเภอจากเดิมที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางพระมาอยู่ที่
ศรีราชา และได้เปลี่ยนชื่ออำเภอบางพระ เป็นอำเภอศรีราชา ตั้งแต่ พ.ศ.2460 เป็นต้นมา
2. ผู้ก่อให้เกิดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
เมื่อสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าพระบรมราชเทวี ในพระบรมสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้ทรงสูญเสียสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า อีก 1 พระองค์ ในเวลาใกล้เคียงกัน
ทำให้ทรงเสียพระทัยอย่างมาก ถึงกับประชวรหนัก เมื่อแพทย์หลวงถวายการรักษาจน พระอาการดีขึ้น จนได้แปรพระราชฐาน
มาประทับพักผ่อนที่ศรีราชาและโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีถวายการอารักขา ระหว่างการประทับพักผ่อน ณ ศรีราชา
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงโปรดเกล้าให้หมอหลวงที่ตามเสร็จ ให้การรักษาพยาบาลแก่
ชาวบ้านที่มาขอความช่วยเหลือ
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาเยี่ยมพระอาการพระพันวัสสาฯ
จึงโปรดเกล้าพระราชทานชื่อโรงพยาบาลแห่งนี้ว่า โรงพยาบาลสมเด็จฯ นับแต่นั้นเป็นต้นมา นับได้ว่า เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเป็นปูชนียบุคคลที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ศรีราชาอย่างมากมาย
        ฉะนั้น ในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เทศบาลเมืองศรีราชา พ่อค้า ประชาชน จึงร่วมกันจัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อสักการะรำลึกถึงคุณความดีของท่านตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน
Untitled Document

ท่านอยู่หน้า 1
Untitled Document
Untitled Document

สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์ View My Stats
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537