Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
ประวัติโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 
 
"สมเด็จ" พระองค์ที่กำลังกล่าวถึงพระนามอยู่นี้ คือ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา
บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระบรมราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงดำรงตำแหน่ง "ชนนีผู้บำรุง" ของสภาอุณาโลมแดง
แห่งชาติสยามแต่ครั้งเริ่มก่อตั้ง สมเด็จฯ เมื่อครั้งดำรงพระอิสสริยยศเป็นสมเด็จ
พระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี ทรงพระปริวิปโยคเศร้าโศกเสียพระทัย ด้วยเหตุที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิ้นพระชนม์ในเวลาใกล้ๆ กันถึง 2 พระองค์
และ 1 ใน 2 พระองค์นั้นคือ พระราชโอรสองค์ใหญ่ ซึ่งกำลังทรงดำรงพระอิสสริยยศ
เป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร นับเป็น
การสูญเสียอย่างใหญ่หลวงสุดที่จักหักห้ามความเศร้าสลดเสียพระทัยลงได้ในระยะ
เวลาอันสั้น จึงเป็นเหตุให้ทรงพระประชวรจนถึงกับจะทรงพระดำเนินเองเกือบไม่ได้
Untitled Document
ในปี พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรงพระกรุณาโปรด เกล้าฯ ให้เลือกหาที่ชายทะเลซึ่งมีอากาศดี สำหรับเป็นที่ประทับรักษาพระองค์ ของสมเด็จฯ ตามคำแนะนำถวายของแพทย์ และทรงเลือกได้ที่ ตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี (ซึ่งเป็นที่ตั้งกองทหารเรือชายทะเลที่ 5 เก่า) จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จฯ เสด็จแปรพระราชฐาน ไปประทับรักษา
พระองค์ที่ตำบลนี้ และก็ได้ผลตามพระราชประสงค์ คือพระอาการประชวรของสมเด็จฯ ได้ทุเลาดีขึ้น ในครั้งนั้นเจ้าพระยา
สุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) ซึ่งออกไปอำนวยการบริษัทป่าไม้อยู่ที่ศรีราชา ได้รับพระบรมราชโองการให้เป็นผู้อภิบาลสมเด็จฯ ด้วยผู้หนึ่ง จึงได้ดำริสร้างเรือนไม้ขนาดใหญ่ขึ้นหลังหนึ่งที่ชายทะเลตรงเนื้อที่ท่าน ห่างจากหาดทรายลงไปประมาณ 1 เส้น เมื่อสร้างเสร็จได้ถวายเป็นพระตำหนักที่ประทับอยู่เกือบ 1 ปี พระอาการประชวรก็ทรงทุเลาขึ้นเป็นลำดับ ทรงพอพระราชหฤทัย
ที่จะประทับอยู่ ณ ตำบลนี้อีกต่อไปเป็นเวลานาน แต่พระตำหนักที่เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีจัดถวายนั้นคับแคบ และอยู่ในทะเล ไม่ถาวรแข็งแรง จึงทรงดำริเลือกหาพื้นที่ดินบนฝั่งตำบลศรีราชาสำหรับสร้างพระตำหนักเป็นที่ประทับต่อไป ขณะที่ประทับอยู่ที่
ตำบลศรีราชานั้น ได้มีข้าราชบริพาร และเจ้าหน้าที่ประจำการรักษาพระองค์เป็นจำนวนมาก ทั้งข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือน ย่อมมีการป่วยไข้เป็นธรรมดา และตำบลนี้ก็อยู่ห่างไกลแพทย์และเครื่องอุปกรณ์ การรักษาพยาบาลในขณะนั้น สมเด็จฯซึ่งม
ีน้ำพระทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาคุณ ทรงดำริว่า ถ้าได้มีสถานที่พยาบาลคนเจ็บไข้ขึ้นในตำบลนี้ นอกจากจะได้ใช้เป็นที่
Untitled Document

ท่านอยู่หน้า 1
Untitled Document
Untitled Document

สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์ View My Stats
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537