Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
ประวัติอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี
 
อ่างเก็บน้ำบางพระ
 
ประวัติความเป็นมา:
อ่างเก็บน้ำบางพระ เดิมเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของกรมชลประทาน ซึ่งได้เวนคืนจากราษฎรเพื่อสร้างขยายอ่างเก็บน้ำบางพระ เมื่อปี พ.ศ. 2515 ภายหลังจากการสร้างขยายเขื่อนเสร็จในปี พ.ศ. 2518 ได้กักเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการอุตสาหกรรม และทำประปาเพื่อการบริโภค สามารถเก็บกักน้ำได้ถึง 110 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบบนิเวศวิทยาจึงเปลี่ยนแปลง
ไปตามระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นทำให้มีนาน้ำนานาชนิดเข้าไปหากินและอาศัยอยู่บริเวณ
รอบ ๆ อ่างเก็บน้ำบางพระ เช่น นกเป็ดน้ำต่าง ๆ นกยาง นกพริก ฯลฯ และนกที่หากินตามทุ่งหญ้าชายป่าต่าง ๆ เช่น นกกวัก นกคุ่ม นกกระแตแต้แว๊ด นกตะขาบทุ่ง ฯลฯ
เมื่อชาวบ้านผ่านมาท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำบางพระ มักจะถือโอกาสยิงนกไปเป็นอาหาร บางคนถึงกับล่าไปขายเพื่อการค้า ราษฎรซึ่งอาศัยอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำจึงได้ร้องเรียนไปยังกองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ เมื่อปี 2519 กรมป่าไม้จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจและพบว่ามีความจำเป็นต้องประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ประกาศจัดตั้งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2519 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 93 ตอนที่ 82 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2519 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา:8/8/2519[93/82]
Untitled Document
พื้นที่: 11600 ไร่
ภูมิประเทศ: อ่างเก็บน้ำบางพระมีต้นกำเนิดของแหล่งน้ำจากเทือกเขาเขียว โดยเป็นที่รวมของลำห้วยต่าง ๆ คือ ห้วยสุครีพ ห้วยวังหิน ห้วยกลุ่ม และห้วยปราบ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำบางพระ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ระหว่าง 12-35 เมตร บริเวณรอบ ๆ อ่างเก็บน้ำมีราษฎรปลูกอ้อยและมันสำปะหลังจนถึงตีนเขาเขียว
ภูมิอากาศ: ลักษณะอากาศ เนื่องจากบริเวณรอบ ๆ อ่างเก็บน้ำบางพระเป็นพื้นที่โล่ง ราษฎรประกอบอาชีพในการทำไร่อ้อยและมันสำปะหลัง จึงทำให้อุณหภูมิค่อนข้างสูงทั้งสามฤดู ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 1,266 มิลลิเมตร
ธรณีวิทยา:
ข้อมูลด้านชีวภาพ

ทรัพยากรป่าไม้: สภาพเป็นสวนป่าที่ปลูกขึ้นมาใหม่ ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ จามจุรี กระถินณรงค์ ยูคาลิปตัส นนทรี ตะเคียนทอง ยางนา สีเสียด สัก ประดู เป็นต้น ทรัพยากรสัตว์ป่า: ชนิดสัตว์จำพวกนกมีมากกว่า 130 ชนิด เนื่องจากบริเวณรอบ ๆ
อ่างเก็บน้ำเป็นสวนป่าซึ่งมีลักษณะเป็นป่าละเมาะร่มรื่น จึงเป็นที่อยู่อาศัยของนกกระรางหัวหงอก นกกระรางหัวขวาน นกบั้งรอก กระรอก กระแต กวางป่า ชะมด ลิงลม เสือปลา กระต่าย อีเห็น ค้างคาว ฯลฯ ภายในอ่างเก็บน้ำมีนกสำคัญ ๆ มาหากิน เช่น นกกาบบัว นกกระทุง นกกระสา ฯลฯ

ข้อมูลทั่วไป
ลักษณะของชุมชนในพื้นที่:
1.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ ความหลากหลายทางชีวภาพพอสมควร เพราะมีระบบนิเวศถึง 3 ระบบ ในเนื้อที่เพียง 11,600 ไร่ ได้แก่ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ เฉลี่ยประมาณ 70-75 % ทุ่งหญ้าประมาณ 10-15 % และป่าละเมาะ 10-15 % แล้วแต่ฤดูกาล จึงทำให้มีนกนานาชนิดที่เหมาะสำหรับแต่ละพื้นที่มาอาศัยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอดปี ไม่น้อยกว่า 130 ชนิด
2. ปัจจุบันมีนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปจำนวนมาก มาขอใช้สถานที่แห่งนี้เพื่อประกอบกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ เช่น การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ปลูกต้นไม้ ดูนก และศึกษาระบบนิเวศน์ เป็นต้น
Untitled Document
ท่านอยู่หน้า 1
Untitled Document
Untitled Document


สถิติคนเข้าเว็บไซต์ View My Stats